הובלת מכולות וארגזים מתחלפים

הובלת מכולות (תקנה 85א).

א.      לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מכולה  (Container)ברכב אלא אם מותקנים ברכב התקני חיבור סובב  (TwistLocks)לפי הוראות תקנה זו.
ב.      לא יותקנו התקני חיבור סובב למכולה ברכב אלא אם כן הם מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה.
ג.       לא יותקנו התקני חיבור סובב אלא ברכב מסחרי, למעט גורר או נתמך, שמשקלו הכולל המותר אינו פחות מ– 16000 ק"ג, אולם מותר להתקין התקני חיבור סובב בגרור שמשקלו הכולל המותר הוא 15000 ק"ג לפחות.
ד.      על אף האמור בתקנה משנה (ג) מותר להתקין –
1.      בנתמך בעל סרן אחד לפחות התקני חיבור סובב למכולה שאורכה 6.10 מטר (20 רגל), ובלבד שמשקלו הכולל המותר הוא 15000 ק"ג לפחות;
2.      בנתמך בעל 2 סרנים או יותר התקני חיבור סובב למכולה בכל הגדלים, ובלבד שמשקלו הכולל המותר 29000 ק"ג לפחות.
ה. מספר התקני חיבור סובב ודרך התקנתם ברכב יהיו כלהלן:
1.      ארבעה התקני חיבור סובב שיותקנו בארבע פינות המסגרת או המשטח של הרכב ושיוצמדו למכולה ברכב המותאם להובלת מכולה אחת;
2.      שמונה התקני חיבור סובב שיותקנו במסגרת או במשטח הרכב שארבעה מהם יוצמדו לכל מכולה ברכב המותאם להובלת שתי מכולות;
ו. לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מכולה ברכב אלא אם נתקיימו כל אלה:
1.      הרכב אושר ברשיונו להוביל מכולות ובהתאם לתנאי האישור;
2.      המכולה לא תבלוט מן החלק האחורי של הרכב;
3.      לא יהיו בארגז הרכב דפנות או דלתות בשעת הובלת המכולות, אולם מותר להוביל מכולה כאשר אחת משתי הדפנות – הקדמית או האחורית – של הרכב סגורה, ובלבד שמשטח הרכב ארוך מהמכולה המובלת ברכב.
4.      בשעת הובלת המכולה יהיו התקני החיבור הסובב צמודים למכולה ונעולים כך שימנעו הזזתה או הישמטותה בכל תנאי הדרך והנסיעה בה.
ז. לא יינתן אישור להובלת מכולה שאורכה עולה על 6.10 מטר אלא בנתמך.
ח. לא ייתן אישור לרכב להובלת מכולה אלא אם אישרה רשות הרישוי את התקנת התקני חיבור סובב או ובכפוף לתנאי האישור.
ט. בתקנה זו, "מכולה" – מיכל או ארגז משלוח אל כל אמצעי דומה, למעט רכב
או חמרי אריזה, שנתקיימו בו כל אלה;
1.      הוא בעל אופי של קבע ומתוכנן במיוחד להקל על הובלת טובין באמצעי תובלה אחד או יותר ללא צורך בטעון נוסף;
2.      מצוייד במתקנים המאפשרים העברה נוחה מאמצעי תובלה אחד למשנהו ולהצמדתו לרכב על ידי התקני חיבור סובב;
3.      רחבו אינו עולה על 250 ס"מ.

הובלת ארגז מתחלף (תקנה 85ב).

א.      בתקנה זו –
"ארגז מתחלף" – מיכל או ארגז או אמצעי אחר להובלת טובין המתוכנן לטעינה ופריקה על ידי מגבה נוע ומצויד באמצעי ריתום מתאימים שקבע יצרן מגבה הנוע או שאישרה מעבדה מוסמכת;
"מגבה נוע" – מיתקן המחובר לרכב דרך קבע והמיועד להטעין או לפרוק ארגז מתחלף מהסוג המותאם לו.
ב. לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ארגז מתחלף אלא אם כן מותקן ברכב מגבה נוע מסוג שאישרה רשות הרישוי והרכב מצויד באמצעי ריתום המותאמים לארגז המתחלף וברשיון הרכב אושרה הובלת ארגז מתחלף בלבד.