צלחת הגרירה בתומך: תחזוקה, בטיחות ותפעול מיטבי

תקנות תעבורה רלבנטיות לחיבור הרכב המורכב [תקנה 377]:

הגלגל החמישי על מסגרת של תומך יותקן גלגל חמישי מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה המיועד לחיבור הנתמך אליו, אשר יהי יציב ולא יזוז על פני המסגרת.

מיקום הגלגל החמישי יהיה על פי תקן ISO 1726 אך לא פחות מ 50 מ"מ ממרכז הסרן או הצמד האחורי – לכיוון החלק הקדמי.
בתקנה זו "מרכז הגלגל החמישי" המקום בגלגל האמור בו עובר הפין המרכזי – המחבר אותו אל התומך.
גובה ומרכז הגלגל החמישי ברכב תומך ונתמך, מבנה צוואר הנתמך ומיקום פין הגרירה בנתמך, יהיו כאמור בחלק ג' שבתוספת השניה.

המרחק בין התומך והנתמך [תקנה 378]:
המרחק בין הדופן הקדמי של הנתמך לבין תא הנהג בתומך יהיה בו כדי לאפשר לרכב המורכב כל פניה בדרך מבלי שהנתמך או או אחד האביזרים או החיבורים המותקנים בו ייתקלו בתומך או באביזרים המותקנים בו, ובלבד שהמרחק האמור לא יאפשר תקלה כתוצאה ממשיכה, סחיבה או לחיצה של התומך והנתמך.

   1. האורך הכולל של הרכב המורכב [תקנה 313]:

 1. אורכו הכולל של רכב מסחרי – 12.00 מטר
 2. רכב מורכב – בעל תא נהג מעל המנוע – 16.50 מטר
 3. בעל תא נהג מעל המנוע – 17.60 מטר, ובלבד שהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 12.00 מטרים והמרחק הנמדד ברדיוס מפין הגרירה של הנתמך לכל אחת מהנקודות בחלקו הקדמי של הנתמך לכל אחת מהנקודות בחלקו הקדמי של הנתמך לא יעלה על 2.04 מטרים;
 1. רכב מורכב המורכב מתומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג, שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים, ובלבד שאורך הנתמך לא יעלה על 12.50 מטרים ושהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 10.90 מטרים וקיים סרן היגוי בשלישיית הסרנים שבנתמך 17.50 מטר.
 2. גרור 12.00 מטר
 3. על אף האמור בסעיפים א ו- ה, אורכו הכללי של הרכב המחובר – 18.75 מטר
 4. אורך שלוחה אחורית (Rear Overhang) לא יעלה על 60% מרוחק הסרנים של הרכב, למעט רכב שנרשם ברישיונו כרכב אשפה בדחס 63% מרוחק הסרנים.
  1. תפעול בטוח של הגלגל החמישי (צלחת גרירה)

הגלגל החמישי שמותקן על התומך אינו זוכה בדרך כלל לתשומת לב רבה מצידם של הנהגים, קציני הבטיחות ומנהלי חברות התובלה, וזאת על אף שמדובר באביזר ריתום מכני בעל חשיבות בטיחותית ראשונה במעלה. תפקידו של קצין הבטיחות בא לידי ביטוי הן במישור ההתאמה לתקנות התעבורה, הבדיקה המעשית של מכלול התקן הגרירה והן באספקט של הדרכת נהגים.

קצין הבטיחות חייב להקפיד על ביצוע תקנה 91ב 'לא יגרור אדם גרור או נתמך אלא לפי תנאי הגרירה שנקבעו ברישיון הרכב של הגורר, הגרור, או הנתמך, ע"י רשות הרישוי'. הכוונה היא בעיקר למשקלות המותרים בתקנות התעבורה ולהתאמת הנתמך לייעודו, כפי שהללו מצוינים ברישיון התומך והנתמך.

עבודה תקינה של הגלגל החמישי (בצורה בסיסית, לפחות), אמורה לאפשר ריתום בין התומך לנתמך בצורה נכונה ובטוחה. קצין הבטיחות צריך לדעת לזהות תקלות שמתרחשות בצלחת הגרירה, וזאת בהתאם להנחיות בפרק זה. חשוב לציין שהצלחת איננה דורשת עבודת תחזוקה רבה (בעיקר הסרת הגריז הישן מעל פני הצלחת והוספת גריז חדש) אך יחד עם זאת אסור להתעלם או לוותר על הבדיקה הבטיחותית.

במישור ההדרכתי, קצין הבטיחות חייב לתדרך את הנהגים. רבים מהם סבורים, בטעות, כי מדובר במערכת אוטומטית שנועלת את פין הנעילה של הנתמך, וכי אין צורך לבצע פעולה כלשהי מעבר לכך על מנת להבטיח שהנתמך יהיה מחובר כראוי לתומך. הנעילה של הפין היא אומנם אוטומטית, אלא שעל מנת לנסוע בבטחה עם הרכב המורכב (תומך+נתמך) יש לבצע עוד מספר 'בדיקות ידניות' שמטרתן להבטיח שאמצעי הריתום המכני אכן פועל כהלכה. על אף שמדובר במטלה פשוטה שאיננה גוזלת זמן רב, מרבית הנהגים אינם מבצעים את הבדיקות הללו, כשהסיבות השכיחות לכך הן חוסר מודעות, חוסר זמן, ו/או התעלמות.

נדגיש שגם יצרני הגלגל החמישי טוענים כי ישנה חשיבות רבה לכך שהנהג יבין מהו עקרון העבודה של התקן הגרירה עימו הם עובדים, כך שידעו לתפעל אותה בצורה נכונה ובטוחה.

  1. רכיבי הגלגל החמישי

בפועל, הגלגל החמישי כוללת ארבעה רכיבים נעים בתהליך העבודה:

ידית השחרור (Release handle), זרוע שחרור (Release Arm), שן נעילה (Lock Jaw) ומוט הנעילה (Lock Bar).

הגלגל החמישי במצב נעול, עם ארבעת הרכיבים הנעים

תפעול בטוח של צלחת הגרירה

הצלחת במצב פתוח, לקראת ריתום הנתמך

תפעול בטוח של צלחת הגרירה

  1. התקנה בטיחותית של הצלחת

מיקום הגלגל החמישי

מיקום מרכז הצלחת לפני ציר הסרן האחורי חייב להיעשות בהתאם להוראת הרישוי של דגם הרכב. השיקול במקרה זה הוא שלא יהיה עומס העולה על המותר בסרן הקדמי ו/או בסרנים האחוריים. נדגיש כי הדרישה בתקנות התעבורה היא שמיקום הגלגל החמישי יהיה על פי תקן ISO 1726 אך לא פחות מ 50 מ"מ ממרכז הסרן או הצמד האחורי – לכיוון החלק הקדמי. גובה פני הגלגל החמישי מהקרקע (במצב לא עמוס) צריך להיות בין 1250 ל- 1450 מ"מ.

מרחק מרבי של מרכז הגלגל החמישי מהפינה האחורית של הגורר אסור שיעלה על 2200 מ"מ (בהתאם לדרישות התקינה האירופאית).

זווית ההטיה של הגלגל החמישי ממצב אופקי כלפי מעלה או מטה תהיה לפחות 8 מעלות.

זווית הטיה מרבית ממצב אופקי כלפי אחד הצדדים תהיה 3 מעלות.

הנחיות נוספות להתקנה בטיחותית (מתוך מדריך לבוני מרכבים, חב' סקניה)

מומלץ לרתך 'סטופרים' על הפח שמעליו מותקנת הצלחת, כאשר סטופרים אלו יפחיתו את המאמצים המופעלים על ברגי ההידוק של הגלגל החמישי.

עבור מבנה המיועד להגבהת הגלגל החמישי מומלץ להתקין 2 קורות רוחב לפחות לחיזוק (קורות שמיועדות לנשיאת הכוחות הרוחביים). מיקום הקורות המומלץ הוא מתחת לשפה הקדמית והאחורית של רגלי הצלחת.

בדיקת סדקים שברים על הפח השטוח או הפח הגלי עליו מורכב הגלגל החמישי.

בדיקה של סדקים או שברים בזוויתני החיבור המשמשים לחיבור הפח (השטוח או הגלי) למשאית. בדיקה שכל הברגים קיימים ומהודקים. הכוונה כאן הן לברגי חיבור הצלחת, הן לברגי הזוויתנים, והן לברגי החיבור לשלדה.

  1. תחזוקה תקופתית

המלצות משרד התחבורה לבדיקת הגלגל החמישי

באגף הרכב של משרד התחבורה פרסמו הנחיות שכותרתן 'דרישות טכניות להרכבת הגלגל החמישי לשלדת תומך'. ההנחיות הללו מתייחסות למיקום התקן הגרירה, תקינות הגלגל החמישי ומנגנון הנעילה, וכן דרך חיבורו לרכב.

בדיקת הגלגל החמישי

בדיקת תקינות הגלגל החמישי – בדיקה ויזואלית כללית של שברים, סדקים, ברגים משוחררים וכו'.

בדיקת סדקים בבסיסי הגלגל החמישי (רגלי התמיכה) במצב מורכב.

בדיקת סדקים ו/או עיוותים בגוף הגלגל החמישי במצב מורכב.

בדיקת בלאי פני הגלגל החמישי (עומק חריצי הגירוז). הכלל הוא שחייבים להיות חריצים בעומק מספיק, כך שיובטח גירוז נאות לגלגל החמישי. החריצים הללו נועדו למנוע שחיקה בעת החיבור וההתנתקות של הנתמך.

הסרת הגריז הישן שעל גבי הגלגל החמישי, ובדיקת עומק החריצים שעל גבי הגלגל החמישי בהתאם להוראות היצרן.

תפעול בטוח של צלחת הגרירה

בדיקת ישרות (עקמומיות הפנים). מותר הפרש של לא יותר מ- 3 מ"מ לכל צד, בשוליים מותרת עקמומיות של עד 70 מ"מ, ועקמומיות בכיוון פנים (מההיקף) מותר הפרש של עד 5 מ"מ.
מומלץ לפרק ולבדוק אחת לחמש שנים את רגלי הצלחת והתושבות.

 1. אם קיימות כריות אוקולון, הרי שמומלץ לבדוק את החופש בבסיס הגלגל החמישי, וזאת מבלי לפרק אותו מהגוף (ע"י הרמת הצלחת כלפי הבסיס) או באמצעות ריתום נתמך (תוך הזזתו קדימה-ואחורה לסירוגין) כשהמנגנון משולב. בדיקה זו יש לבצע כאשר יש חשש לחופש גדול שאינו ניתן למדידה באמצעים רגילים. החופש המותר בבדיקה זו הוא של עד 2 מ"מ.

 2. אם הכריות עשויות יציקה, הרי שיש לפרק את הגלגל החמישי (רגל ותותב) בכדי לוודא שלא נדרשת החלפת כריות עקב בלאי או היסדקות.

בדיקת תקינות הגלגל החמישי במנגנון שילוב הפין

בדיקת החופש במנגנון מבוצעת באמצעות מתקן עם פין תקני, תוך בדיקת החופשים לכל הצדדים (החופש המותר הינו 2.3 מ"מ). בחלק מהתקני הגרירה נדרש הפעלת כוח רב לבדיקה. בגלגל חמישי מסוג זה הבדיקה תבוצע באמצעות הגורר וגרור בלום.

בדיקת תפקוד המנגנון באמצעות הפין.

תקינות ידית הביטחון (המשמשת לפתיחה).

מרבית יצרני הצלחות מספקים ספרות מקצועית הכוללת המלצות יצרן הם באשר לחופשים המותרים והן באשר לצורת הבדיקה. חברת JOST , לדוגמא, מספקת פין דמה לבדיקת מערכת הנעילה ולבדיקת כוונון מנגנון הנעילה של הגלגל החמישי. המערכת, Lock Tester, מטרתה לוודא שהנעילה מתבצעת כהלכה, לבדוק שאין חופש בכיוון הצירי (קדימה – אחורה, ובו בזמן שהפין חופשי להסתובב בתוך הגלגל החמישי.

בדיקת הגלגל החמישי באמצעות ה- Lock Tester

תפעול בטוח של צלחת הגרירה

קצין הבטיחות יכול להיעזר במדיד פשוט וזול יותר שאותו מספקות יצרני הגלגל החמישי ופיני הגרירה. המדיד הוא בשיטת עובר / לא-עובר , כשהוא משמש כקריטריון לפסילת הפין עקב שחיקה שמעבר לתחום המומלץ ע"י היצרן.

בדיקת קוטר פין הנתמך באמצעות מדיד עובר/ לא עובר
תפעול בטוח של צלחת הגרירה

כוונון ההידוק של מערכת הנעילה וביטול חופשים

מרבית יצרני הגלגל החמישי מספקים מנגנון כוונון להידוק הנעילה. כאשר יש שחיקה במנגנון נוצר חופש בין הפין למנגנון הגלגל החמישי, וחופש זה הוא הרסני מבחינת הנזקים שהוא עשוי לגרום הן לתומך והן לנתמך. הכוונון לרוב נעשה באמצעות בורג כוונון צידי לביטול החופש. סיבוב הבורג כנגד כיוון השעון גורם להידוק מנגנון הנעילה, ולהפך. יחד עם זאת, בניגוד חשוב לדעת שהתפקיד של בורג ההידוק הוא למנוע הידוק נוקשה מאוד, כאשר חשוב להבטיח שפין הגרירה של הנתמך ינוע בחופשיות בצלחת ולא תיווצר שחיקה או 'היתפסות' של התקני הגרירה זה בזה במהלך תנאי הנסיעה המורכבים.


השימוש הנכון בבורד כוונון ההידוק בגלגל החמישי

תפעול בטוח של צלחת הגרירה

המלצות יצרני הגלגל החמישי לריתום נכון ובטוח של הנתמך

מרבית יצרני הגלגל החמישי מספקים תעודת אחריות למוצריהם, תעודה שאליה מצורפות הוראות לריתום התקן הגרירה ועבודה בצורה נכונה ובטוחה עם הנתמך. ההמלצה היא שקצין הבטיחות יקבל את החומר הטכני המקצועי וילמד להכיר את ההוראות שנוגעות לתחזוקה והפעלה בטוחה של הגלגל החמישי.

כך, לדוגמא, הנחיות VBG הן כדלהלן: בשלב ראשון יש לנסוע אחורה באיטיות לכיוון חזית הנתמך ולעצור לפניו. בשלב זה הנהג נדרש לרדת מהקבינה, לוודא שמנגנון הנעילה של הגלגל החמישי פתוח, וכן לוודא שיש התאמת גובה בין הגלגל החמישי לשפת בסיס פין הגרירה של הנתמך. כמובן שיש לבצע התאמת גובה במידת הצורך (באמצעות מתלי האוויר של המשאית, או ע"י שינוי גובה רגלי התמיכה של הנתמך).

בשלב שני יש לנסוע באיטיות אחורה לכיוון הנתמך, וזאת עד ששומעים ו/או מרגישים שפין הנתמך ננעל בגלגל החמישי. בשלב זה חשוב אוד לרדת מתא הנהג ולערוך בדיקה ויזואלית קצרה שמטרתה לבדוק האם הפעולה בוצעה כהלכה, האם הפין ננעל, האם הידית נמצאת המצבה הנכון, והאם סגר הביטחון נמצא במקומו. לפני התחלת הנסיעה 'האמיתית' יש צורך לבצע 'בדיקת משיכה'. יש לשלב להילוך נמוך ואז להתחיל לנסוע קדימה באיטיות בכדי לוודא שהריתום בוצע כהלכה, וכי כל מנגנוני הנעילה והאבטחה תקינים. לאחר בדיקה זו יש לעצור ולהפעיל את בלם היד.

שלב שלישי: יש לחבר את כל המחברים הנדרשים בין התומך לנתמך.

שלב רביעי: יש להרים את רגלי התמיכה של הנתמך.

שלב חמישי: יש לשחרר את מערכת בלמי החניה של הנתמך.

שלב שישי: יש להקיף את הנתמך, לבצע בדיקה בטיחותית קצרה שבמרכזה בדיקת מערכת התאורה והצמיגים.

  1. חידושי הייטק בטיחותיים: מנגנוני אבטחה אלקטרוניים לריתום בטוח

המציאות בענף התובלה הישראלי מוכיחה כי למרבית הנהגים אין זמן וכוח 'להתעסק' עם הצלחת. מרביתם אינם מבצעים את הבדיקות התפעוליות והבטיחותיות הנדרשות, ומסתפקים 'באמונה' שמנגנון הצלחת יפעל כהלכה. הבעיה איננה רק מחסור בזמן. המאמץ שכרוך בירידה מהקבינה (בחום הלוהט, או לחלופין, בגשם השוטף) אינם מעודדים את הנהג לבצע את פעולות התחזוקה והבדיקה הנדרשות, כשהסיכון שנלווה לכך הוא בהתאם. בדיוק בנקודה זו נכנסת לתמונה 'הגלגל החמישי האלקטרוני'. גלגל חמישי שכזה מצויד בשלושה חיישנים שמטרתם לוודא שפעולת נעילת הנתמך בוצעה כהלכה, כאשר היא מאפשרת לנהג להישאר בקבינה הממוזגת, בעוד שהמערכת האלקטרונית מוודאת שהכל כשורה.

מערכת אלקטרונית לנעילה ושחרור של הפין + בקרה ממוחשבת

צלחת גרירה בתומך

שלושת החיישנים הללו ממוקמים על הפין, על הגלגל החמישי ועל הידית, כששלושתם מספקים נתונים למודול מחשב שתפקידו לבקר את תקינות הנעילה. במידה והמערכת האלקטרונית מאתרת ליקוי בטיחותי כלשהו, הרי שהיא מדליקה נורת אזהרה ומשמיעה צפצוף צורמני בקבינה. במילים אחרות, אם הנהג איננו שומע/רואה את אותות האזהרה הללו, הרי שהוא יכול לצאת לדרך (לאחר שהרים את רגלי התמיכה וביצע את הבדיקות הבטיחותית שצוינו קודם לכן), כאשר המערכת האלקטרונית רק מסייעת לו לאמת שהנעילה בוצעה כהלכה.