שדרוג לכושר הגרירה לרכבים במשקל כולל של עד 2200 ק"ג

באגף הרכב של משרד התחבורה החליטו לנקוט בצעד חיובי משמעותי לכיוון התאמת כושר הגרירה של כלי הרכב בישראל, וזאת בהתאם לתקינה האירופאית והמלצות יצרני הרכב.
ראשיתו של צעד זה נעשה לאחרונה, עם ביטול תקנה 91 (ב1) לתקנות התעבורה שהגבילה את כושר הגרירה של רכבים שמשקלם הכולל עד 2200 ק"ג ל-750 ק"ג.
תקנה זו מנעה מכלי רכב רבים לגרור גרורים ללא בלמים במשקל של עד 750 ק"ג, וכן מנעה אפשרות לגרור גרורים כבדים יותר שבהם מותקנת מערכת בלימה, וזאת על אף שיצרן הרכב מתיר זאת.

באגף הרכב הפיצו מזכר, עדיין בגדר טיוטא, שלפיה יתאפשר כושר גרירה גבוה יותר לכלי הרכב, וזאת עפ"י הוראות היצרן.

פרסום מהנדס מקסים טבל

להלן המפרט אותו פרסם מהנדס מקסים טבל, ראש תחום תקינה במשרד התחבורה:

 1. רקע
  1. במאי 2015 נוהל מס' T0-12-2011 "קביעת כושר גרירה של רכב הגורר מסוג M1, N1, N2 עבור גרורים מסוג O1 ו-O2" עודכן בכך שאפשר קביעת כושר הגרירה בהתאם לאישור יצרן הרכב.
  2. בהמשך לעדכון הנוהל שבסעיף 1.1 שלעיל בתאריך 01/01/2016 בוטלה תקנה 91 (ב1) לת"ת שהגבילה את כושר הגרירה של רכבים שמשקלם הכולל עד 2200 ק"ג ל-750 ק"ג.
  3. עדכון התקנה בא לידי הביטוי בעדכון כושר הגרירה בהוראות הרישום וזאת לרכבים שטרם נרשמו והונפק להם רישיון הרכב.
  4. לאחר פניות רבות מצד האזרחים בבקשה לעדכן את כושר הגרירה לרכביהם בהתאם לקביעת יצרן הרכב הוחלט לאפשר זאת בהתאם לתהליכים המפורטים בנוהל זה.
 2. מטרה:
  עדכון כושר הגרירה ברישיונות הרכבים שנרשמו לפי התקנה 91 (ב1) טרם ביטולה והונפק להם רישיון הרכב.
 3. בסיס חוקי:
  תקנה 91, תקנות התעבורה, תשכ"א-1961.
  נוהל מס' T0-12-2011 "קביעת כושר גרירה של רכב הגורר מסוג M1, N1, N2 עבור גרורים מסוג O1 ו-O2".
 4. תהליך עדכון כושר הגרירה ברישיון הרכב:
  1. בעל הרכב המעוניין בעדכון כושר הגרירה ברישיון רכבו יפנה למעבדה מוסמכת לרכב (להלן – "המעבדה") ויציג את המסמכים כדלהלן:
   1. אישור מאת המחלקה הטכנית של יבואן/יצרן הרכב על כושר הגרירה שקבע יצרן הרכב לרכב הספציפי (לפי מספר רישוי או מספר שלדה) או טבלת זיהוי הרכב הספציפי בה מופיע משקל כולל מחובר (משקל מרבי של הגרור ייחשב ע"י החסרת משקל כולל מורשה של הרכב ממשקל כולל מחובר) או תעודת COC למספר שלדה ספציפי של הרכב.
   2. אישור מאת יצרן וו-הגרירה על העומסים המרביים לה וו-הגרירה מאושר או טבלת זיהוי של וו-הגרירה המותקן ברכב הספציפי עם נתוני העומסים המרביים להם וו-הגרירה מאושר.
  2. מעבדה תבדוק את התאמת העומסים המרביים של וו-הגרירה לכושר הגרירה של הרכב בו הנו מותקן ותנפיק תעודת בדיקה בהתאם.
  3. אם נמצאה התאמה בין וו-הגרירה לכושר הגרירה של הרכב, באפשרותו של בעל הרכב לפנות למשרד הרישוי עם התעודה שקיבל מהמעבדה לצורך עדכון כושר הגרירה ברישיון רכבו.
  4. אם לא נמצאה התאמה בין וו-הגרירה לכושר הגרירה של הרכב, באפשרותו של בעל הרכב להחליף את וו-הגרירה לוו-גרירה מתאים, אחרת לא ניתן לעדכן את כושר הגרירה ברישיון הרכב.

נזכיר כי גרורים מעל 750 ק"ג מחוייבים במערכת בלמים.